Systemy Pomiarowe
i Pomiary Przemysłowe

Identyfikacja obiektu oscylacyjnego tłumionego - belka

Laboratorium problemowe, III rok AGH

 

1. Wprowadzenie.

 

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie parametrów obiektu drgającego, którym jest następujący układ: belka zamocowana z jednej strony na sztywno, na drugim jej końcu na cienkim drucie zawieszona jest blaszka i zanurzona w naczyniu z gliceryną. Belkę pobudzamy do drgania, blaszka i gliceryna spełniają rolę tłumika - powodują szybsze wygaszenie drgań. Drgania mierzone są za pomocą przetwornika tensometryczno-oporowego, który działa w następujący sposób: przewodnik metalowy poddany naprężeniu mechanicznemu zmienia swój opór; naprężenie mechaniczne powstające w belce przenosi się dostatecznie wiernie i synchronicznie na cienkie druciki przyklejone do powierzchni belki zwanej podłożem; przyrost oporu drucika jest funkcją wydłużenia podłoża, do którego jest przyklejony. Dlatego metodą tą można mierzyć wielkości, które dają się przekształcić w naprężenie lub wydłużenie sprężystego elementu. Otrzymany sygnał analogowy jest przetwarzany na cyfrowy, a następnie rejestrowany przez komputer pełniący funkcję oscyloskopu.

 

Dla opisanego powyżej mechanicznego układu drgającego (obiekt inercyjny II rzędu) równanie różniczkowe ma postać:

 

 

gdzie m - masa, Rm - opór mechaniczny, Cm - podatność sprężyny.

Równanie to można doprowadzić do postaci:

 

 

gdzie

 

 

Stąd bezpośrednio transmitancja ma postać:

 

 

Po wyznaczeniu z przebiegu drgań wartości  można wyznaczyć masę belki ponieważ:

 

 

Opór mechaniczny Rm oraz podatność sprężyny Cm są stałe dla danego tłumika.

 

 

 

2. Przebieg ćwiczenia.

 

Końcowym efektem pomiarów są wykresy otrzymane w formie wydruku z komputera przedstawiające przebiegi drgań tłumionych belki w czasie. Pomiary drgań dokonano dla dwóch rodzajów tłumików - wykresy 1, 2, 3 tłumik z dodatkowymi bocznymi blaszkami (większe tłumienie), wykresy 4, 5, 6 - tłumikiem jest płaska blaszka (mniejsze tłumienie). Zmieniano również obciążenie belki poprzez dokładanie ciężarków: wykresy nr 1 i 4 - sama masa belki M, wykresy nr 2 i 5 - dodatkowa masa m1=15,1[g], wykresy nr 3 i 6 - dodatkowa masa m2=30,2[g].

Na wyniki pomiarów jakie otrzymano wpływa mają błędy przetwornika tensometrycznego, przetwornika A/C (kwantowanie, widoczne na wykresach zwłaszcza w początkowej i końcowej fazie drgań), które przyjęto równe zero oraz błędy pomiaru amplitudy A i okresu T.

Pomiaru amplitudy dokonano linijką z błędem =±1[mm] (najmniejsza działka). W celu zwiększenia dokładności pomiaru okresu T zmierzono odcinek h o długości 5 okresów, a następnie wynik podzielono przez 5. Odcinki h zmierzono według podziałki na wykresie (oś czasu) z błędem  =0,01[s].

 

 

Wykres 1

Wykres 2

Wykres 3

Wykres 4

Wykres 5

Wykres 6

A1 [mm]

24±1

25±1

32±1

29±1

17,5±1

38±1

A2 [mm]

11,5±1

14±1

19±1

23,5±1

14,5±1

33±1

h [s]

0,51±0,01

0,56±0,01

0,61±0,01

0,39±0,01

0,46±0,01

0,53±0,01

 

Dla potrzeb tego sprawozdania prezentujemy jeden przykładowy wykres:

 

Schowek11.jpg

 

Ze zmierzonych wartości A oraz T można wyliczyć pulsację  oraz współczynnik tłumienia  oraz częstotliwość drgań własnych belki f0 ze wzorów:

 

 

Błąd kolejnego wyniku obliczono z różniczki zupełnej

 

 

Stąd np. wzór na błąd  wygląda następująco:

 

 

 

Wykres 1

Wykres 2

Wykres 3

Wykres 4

Wykres 5

Wykres 6

T*10-2 [s]

10,2±0,2

11,2±0,2

12,2±0,2

7,8±0,2

9,2±0,2

10,6±0,2

*10-2 [-]

73,6±12,9

57,9±11,1

52,1±8,4

21,0±7,7

18,8±12,6

14,1±5,6

*10-2 [-]

11,6±2,1

9,4±1,7

8,3±1,4

3,3±1,2

2,7±1,4

2,3±0,9

 [1/s]

62,0±1,4

56,4±1,1

51,7±0,9

80,6±2,1

68,3±1,5

59,3±1,3

f0 [1/s]

9,87±0,22

8,97±0,18

8,23±0,15

12,83±0,34

10,87±0,24

9,44±0,20

 

Korzystając z poniższego układu równań można wyznaczyć masę belki M

(m1=15,1[g], m2=30,2[g], Rm=const i Cm=const dla danego tłumika)

 

 

Otrzymano cztery wyniki obliczenia masy belki M1,2 - z pomiarów 1 i 2, M1,3 , M4,5 oraz M4,6 - analogicznie z pomiarów 4 i 6:

 

M1,2 = 28,88±3,82[g]

M1,3 = 31,06±5,33[g]

M4,5 = 30,58±4,83[g]

M4,6 = 28,53±3,61[g]

 

 

 

3. Wnioski.

 

Wyznaczenie masy belki przez rejestrację i pomiar jej drgań jest ciekawą i skuteczną metodą.

 

 

guzik1 guzik2